povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-158-2
 
broj stranica:
552
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
632847

 

Frederic C. Lane

Povijest Mletačke Republike


Knji­gu ame­rič­kog pro­fe­so­ra C. Lanea mnogi sma­tra­ju­naj­bo­ljom općom po­vi­je­sti Mle­ta­čke Re­pu­bli­ke (Ve­ne­ci­je). Lane se, pra­te­ći raz­voj Ve­ne­ci­je od na­stan­ka u 6. sto­lje­ću do mo­der­nih vre­me­na, fo­ku­si­ra pr­ven­st­ve­no na po­vi­jest tr­go­vi­ne i po­mor­stva kao naj­va­žni­je ele­men­te u iz­grad­nji ve­ne­ci­jan­ske dru­št­ve­ne struk­tu­re i pro­spe­ri­te­ta grada, ali ne zao­bi­la­zi ni druge važne as­pek­te u iz­grad­nji dr­ža­ve: po­li­ti­čka zbi­va­nja, ut­je­caj­ne osobe, de­mo­gra­fi­ju, umjet­ni­čku poi­zvod­nju.

Za hr­vat­sko­ga či­ta­te­lja knji­ga će biti za­nim­lji­va jer do sada u nas nije ob­jav­ljen ni­je­dan su­vre­me­ni sin­tet­ski rad o po­vi­je­sti Ve­ne­ci­je.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI