povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
drugo dopunjeno izdanje
 
ISBN:
953-212-297-4
 
broj stranica:
616
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Georgije Ostrogorski

Povijest Bizanta 324.–1453.


Ovo djelo, na­pi­sa­no 1940. za nje­mač­kog iz­da­va­ča, pre­ve­de­no na en­gle­ski, fran­cu­ski i mnoge druge je­zi­ke, po­sta­lo je svjet­ski re­fe­ren­t­na knji­ga za bi­zan­t­sku po­vi­jest. Hr­vat­sko iz­da­nje pri­je­vod je nje­mač­kog iz­vor­ni­ka iz 1965. Knji­ga obuh­va­ća cje­lo­kup­nu po­vi­jest Bi­zan­ta – od os­ni­va­nja Kon­stan­ti­no­po­li­sa i prve po­dje­le Rim­skog Car­stva do nje­go­ve pro­pa­sti 1453.

Drugo iz­da­nje pri­re­dio je mr. sc. Hr­vo­je Gra­ča­nin. Ob­ra­dio je hi­sto­rio­graf­ske iz­vo­re i pri­re­dio op­se­žnu bi­blio­gra­fi­ju, na­pi­sao stu­di­ju o sta­nju bi­zan­to­lo­gi­je i re­cep­ci­ji u nas te pri­re­dio rječ­nik te­melj­nih poj­mo­va.


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI