pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-478-1
 
broj stranica:
228
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
rujna 2021.
 
CIP zapis NSK:
1076094

 

Branimir Mendeš – Ljerka Marić – Ljiljana Goran

Dijete u svijetu igre

Teorijska polazišta i odgojno-obrazovna praksa


SAD­R­ŽI: bro­ja­li­ce, po­kret­ne igre, igre s pje­va­njem, notne za­pi­se, teo­rij­ska ob­ra­zlo­že­nja

IZ REC­E­N­Z­I­JA:

Po­seb­na vri­jed­nost djela s gla­zbe­no-pe­da­go­škog as­pek­ta jesu teo­rij­ska ob­ra­zlo­že­nja igara uz bro­ja­li­ce i pje­sme te mo­guć­nost nji­ho­ve prak­tič­ne pri­mje­ne u prak­si ranog i pre­dš­kol­skog od­go­ja. Ta­ko­đer su po­nu­đe­ne i ob­ja­šnje­ne po­kret­ne igre te male gla­zbe­ne dra­ma­ti­za­ci­je. (prof. dr. sc. Snje­ža­na Do­bro­ta)

Djelo bi tre­ba­lo biti ne­zao­bi­la­zan pri­ruč­nik za usa­vr­ša­va­nje prak­ti­ča­ra raz­li­či­tih pro­fi­la koji dje­lu­ju ne samo u pre­dš­kol­skim us­ta­no­va­ma već i dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma koje iz­vo­de pro­gra­me od­go­ja i ob­ra­zo­va­nja (os­nov­nim ško­la­ma, knji­žni­ca­ma, so­ci­jal­nim, kul­tur­nim us­ta­no­va­ma i ud­ru­ga­ma gra­đa­na). (prof. dr. sc. Anka Jur­če­vić Lo­zan­čić)


cijena (PDV uračunat):
25.08 €

KUPI