pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-437-8
 
broj stranica:
180
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
srpnja 2014.
 

 

Vinka Uzelac – Jurka Lepičnik-Vodopivec – Dunja Anđić

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj


U udž­be­ni­ku se ra­s­vjet­lja­va­ju razne od­goj­no-ob­ra­zov­ne si­tua­ci­je i pi­ta­nja raz­vo­ja osjet­lji­vo­sti djece/uče­ni­ka za odr­ži­vi raz­voj u sk­lo­pu po­sto­je­ćih ele­me­na­ta pre­dš­kol­skog i os­nov­no­škol­skog ku­ri­ku­lu­ma. Is­tak­nu­ta je i ob­ra­zlo­že­na po­tre­ba za os­mi­šlja­va­njem du­go­roč­ni­jeg pri­stu­pa od­go­ju i ob­ra­zo­va­nju djece/uče­ni­ka za odr­ži­vi raz­voj te­me­lje­nog na vri­jed­no­sti­ma po­šti­va­nja ži­vo­ta i zd­ra­vog živ­lje­nja. Odgoj i ob­ra­zo­va­nje djece/uče­ni­ka za odr­ži­vi raz­voj kao pro­ces ne po­sti­že re­zul­ta­te pukom rea­li­za­ci­jom na­stav­nog plana i pro­gra­ma. Re­zul­ta­ti od­go­ja i ob­ra­zo­va­nja og­le­da­ju se u pri­hva­ća­nju iza­zo­va za odr­ži­vu bu­duć­nost.


cijena (PDV uračunat):
20.90 € (~ 157.50 kn)

KUPI