pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo 
ISBN:
953-212-180-3
 
broj stranica:
168
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

grupa autora

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi


“Pri­ruč­nik Oso­bi­ne i psi­ho­lo­ški uv­je­ti raz­vo­ja dje­te­ta pre­dš­kol­ske dobi ob­je­di­nju­je dva naj­če­šća pri­stu­pa u pi­sa­nju o raz­vo­ju djece: pri­stup prema po­dru­čji­ma raz­vo­ja i pri­stup prema po­je­di­nim raz­voj­nim raz­dob­lji­ma. Up­ra­vo ta nje­go­va zna­čaj­ka omo­gu­ću­je ovom pri­ruč­ni­ku da pre­vla­da ne­do­stat­ke sva­kog od spo­me­nu­tih pri­stu­pa.” (dr. sc. Gor­da­na Ku­te­ro­vac Ja­go­dić)

“U nas još nije ob­jav­ljen takav pri­ruč­nik – sa sveo­buh­vat­nim raz­voj­nim oso­bi­na­ma po­je­di­ne dobi dje­te­ta. Pri­ruč­nik poput ovog neop­ho­dan je svima koji rade s pre­dš­kol­skom dje­com, a dobro bi došao i sva­kom ro­di­te­lju. To nije pri­ruč­nik koji je do­volj­no jed­nom pro­či­ta­ti, već bi ga od­go­ji­te­lji i os­ta­li koji rade s dje­com tre­ba­li imati stal­no kao pomoć u sva­ki­da­šnjem radu.” (mr. sc. Re­na­ta Mi­lje­vić-Ri­đi­čki)


cijena (PDV uračunat):
20.90 € (~ 157.50 kn)

KUPI