pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo


 
ISBN:
953-212-179-x
 
broj stranica:
96
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Dragan Lisica

Put do dječjeg srca

Priručnik za logopede, stručne suradnike i odgojitelje uz slikovnicu D. Brune “Pričaj!”


Pri­ruč­nik za go­vor­no-je­zič­ni raz­voj na­stao je kao re­zul­tat du­go­go­di­šnjeg bav­lje­nja sli­kov­ni­com Dicka Brune Pri­čaj. Dra­gan Li­si­ca, kao vrsni lo­go­ped prak­ti­čar za djecu na go­vor­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji zbog je­zič­nih po­te­ško­ća raz­li­či­tih uz­ro­ka, sin­te­ti­zi­rao je svoja is­ku­stva u ovom pri­ruč­ni­ku. Go­vor­ni i je­zič­ni raz­voj djece, nji­hov veći vo­ka­bu­lar, du­go­traj­ni­ja po­zor­nost i bolje ra­zu­mi­je­va­nje bit će re­zul­tat upo­ra­be ovog pri­ruč­ni­ka.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA