pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-428-6
 
broj stranica:
148
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
travnja 2012.
 

 

Inga Seme-Stojnović – Tijana Vidović

Djeca – čuvari djedovine

Model vrtića s hrvatskim identitetom i njegovanjem interkulturalnosti


“Do sada nismo nai­šli na cje­lo­vit pro­gram vr­ti­ća s iden­ti­te­tom zem­lje u kojoj je di­je­te ro­đe­no, te­me­ljen na ba­šti­ni i ljud­skim vri­jed­no­sti­ma, uz nje­go­va­nje in­ter­kul­tu­ral­no­sti.” Ta re­če­ni­ca os­li­ka­va temu ovoga pri­ruč­ni­ka, naime, upu­ti­ti one koji rade s dje­com pre­dš­kol­ske (vr­tić­ke) dobi kako u ranom raz­vo­ju od­ga­ja­ti, osi­gu­ra­ti djeci is­ku­stvo po­šti­va­nja ljudi raz­li­či­tih kul­tu­ra i ze­ma­lja, pri­hva­ća­nja raz­li­či­to­sti, a ujed­no i uči­ni­ti ih po­no­snim na vla­sti­to na­slje­đe. Radi se o pri­ruč­ni­ku us­mje­re­nom na ‘pou­nu­tre­nje’ naj­vi­ših ljud­skih vri­jed­no­sti i raz­voj so­ci­jal­ne kom­pe­ten­ci­je djece.

Kroz pri­mjer rada u ne­ko­li­ko naših vr­ti­ća au­to­ri­ce po­ka­zu­ju kako se u vr­ti­ću s hr­vat­skim iden­ti­te­tom može u djece raz­vi­ja­ti iden­ti­tet, sa­mo­svi­jest i sa­mo­pou­zda­nje. Pri­ruč­nik je op­rem­ljen broj­nim fo­to­gra­fi­ja­ma koje ilu­s­tri­ra­ju iz­la­ga­nje.


cijena (PDV uračunat):
20.90 € (~ 157.50 kn)

KUPI