pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-447-7
 
broj stranica:
80
 
format:
270 × 200 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2014.
 

 

Mira Čudina-Obradović

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

radna bilježnica


Či­ta­nje kao vje­šti­na, psi­ho­lo­ški pro­ces i naj­no­vi­ja pri­la­god­ba živ­ča­nog su­sta­va po­tre­ba­ma ko­mu­ni­ka­ci­je i kul­tu­re prou­ča­va se odav­no. To je vje­šti­na bez koje mo­der­ni čo­vjek ne može i važno je us­vo­ji­ti je u dje­čjoj dobi, jer na toj vje­šti­ni po­či­va u ve­li­koj mjeri dje­te­to­va spo­zna­ja svi­je­ta i mo­guć­nost bu­du­ćeg pro­fe­sio­nal­nog os­po­sob­lja­va­nja. Zato je golem broj is­tra­ži­va­nja u psi­ho­lo­gi­ji naj­pri­je na­sto­jao ot­kri­ti bitna svoj­stva pro­ce­sa st­je­ca­nja či­ta­čke vje­šti­ne, a zatim je nešto manji broj njih na­sto­jao ot­kri­ti koje su učin­ko­vi­te me­to­de po­du­ča­va­nja či­ta­nja. No, kao i u mno­gim dru­gim zna­no­sti­ma, još uvi­jek su slabe veze iz­me­đu is­tra­ži­va­nja koja na­sto­je upo­zna­ti neku po­ja­vu, dakle onih te­melj­nih, i pri­mje­ne nji­ho­vih spo­zna­ja i re­zul­ta­ta u una­pre­đe­nju prak­se. Au­to­ri­ca je na­pi­sa­la ovu knji­gu s isk­lju­či­vom svr­hom prou­či­ti što je zna­nost o či­ta­nju i što nam ona ko­ri­sno ili novo nudi za us­tro­ja­va­nje i po­bolj­ša­nje prak­se po­du­ča­va­nja či­ta­nja.


cijena (PDV uračunat):
9.76 € (~ 73.50 kn)

KUPI