pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-471-2
 
broj stranica:
304
 
format:
200 × 270 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2019.
 

 

Branimir Mendeš

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija


Ova je­din­st­ve­na znan­st­ve­na mo­no­gra­fi­ja re­zul­tat je vi­še­go­di­šnjih na­po­ra au­to­ra us­mje­re­nih k is­tra­ži­va­nju raz­vo­ja su­sta­va pro­fe­sio­nal­nog ob­ra­zo­va­nja od­go­ji­te­lja pre­dš­kol­ske djece u Hr­vat­skoj. Na­gla­sak je na kon­cep­ci­ja­ma ini­ci­jal­no­ga pro­fe­sio­nal­nog ob­ra­zo­va­nja tj, na te­melj­nom ob­ra­zo­va­nju. Mo­no­gra­fi­ja pre­ds­tav­lja vri­jed­no znan­st­ve­no djelo o po­vi­je­snom raz­vo­ju kon­cep­ci­je ob­ra­zo­va­nja pre­dš­kol­ske djece u Hr­vat­skoj, od prvih po­če­ta­ka u dru­goj po­lo­vi­ni 19. sto­lje­ća do po­čet­ka iz­ved­be sveu­či­li­šnog stu­dij­skog pro­gra­ma na hr­vat­skim sveu­či­li­šti­ma. Kao jedna zao­kru­že­na cje­li­na, djelo je ve­za­no i za šire raz­ma­tra­nje po­vi­je­snih kre­ta­nja u su­sta­vu raz­vo­ja in­sti­tu­cij­skog pre­dš­kol­skog od­go­ja u Hr­vat­skoj.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI