pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-451-4
 
broj stranica:
134
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
veljače 2015.
 

 

Claudia Schäfer

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori


Ug­led­na nje­ma­čka Mon­te­sso­ri pe­da­go­gi­nja, čla­ni­ca up­ra­ve nje­ma­čke krov­ne Mon­te­sso­ri ud­ru­ge Mon­te­sso­ri Dac­h­ver­band Deut­c­hland, au­to­ri­ca je pri­ruč­ni­ka ute­me­lje­nog na su­vre­me­nim is­tra­ži­va­nji­ma o na­če­li­ma od­go­ja prema me­to­di Ma­ri­je Mon­te­sso­ri ti­je­kom osjet­lji­va raz­dob­lja raz­vo­ja dje­te­ta do treće go­di­ne ži­vo­ta. Od­ga­ja­te­lji će ovdje naći niz prak­tič­nih pri­je­dlo­ga us­mje­re­nih na so­ci­jal­ni i emo­cio­nal­ni raz­voj dje­te­ta, za po­ti­ca­nje osje­ti­la, kre­ta­nja i go­vo­ra, za rani gla­zbe­ni odgoj i još mnogo toga. Za­da­ća je od­ga­ja­te­lja uva­ža­va­ti dje­čju in­di­vi­dual­nost, or­ga­ni­zi­ra­ti i us­mje­ra­va­ti te osi­gu­ra­ti od­go­va­ra­ju­ću sre­di­nu i ma­te­ri­ja­le koji će po­ti­ca­ti sa­mo­stal­nu ak­tiv­nost djece.


cijena (PDV uračunat):
20.90 € (~ 157.50 kn)

KUPI