pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo


 
ISBN:
953-212-085-8
 
broj stranica:
390
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2005.
 

 

Marko Pranjić

Didaktika

Povijest, osnove, profiliranje, postupak


Knji­ga cje­lo­vi­to ob­ra­đu­je di­dak­ti­ku kao znan­st­ve­nu di­sci­pli­nu – od po­vi­je­snog raz­vo­ja di­dak­ti­čke misli, hu­ma­ni­sti­čko-dru­št­ve­nih os­no­va di­dak­ti­ke, nje­zi­nog znan­st­ve­nog pro­fi­li­ra­nja do di­dak­tič­kog po­stup­ka. Na­mi­je­nje­na je na­stav­ni­ci­ma koji su­dje­lu­ju u na­stav­nom pro­ce­su, a prije svega upo­zna­ti ih s prak­tič­nim is­ku­st­vi­ma u pe­da­go­ško-di­dak­ti­čko-me­to­dič­kom radu. St­je­ca­nje i pre­no­še­nje zna­nja u te­me­lju je od­goj­no-ob­ra­zov­nog pro­ce­sa pa je nužno da na­stav­ni­ci nisu “osobe sa za­dat­kom” nego i nje­go­vi su­krea­to­ri. Autor po­seb­nu pa­žnju po­sve­ću­je pla­ni­ra­nju na­sta­ve te eva­lua­ci­ji i pro­sud­bi prak­se pou­ča­va­nja.

Autor pre­da­je opću pe­da­go­gi­ju, di­dak­ti­ku i me­to­di­čku na­sta­vu po­vi­je­sti na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma.


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI