pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-438-5
 
broj stranica:
152
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
veljače 2014.
 

 

Inga Seme-Stojnović – Suzana Hitrec

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Priručnik za ravnatelje, stručne suradnike i odgojitelje u sustavu odgoja i obrazovanja


S ob­zi­rom na ne­zao­bi­la­znu po­ja­vu vo­đe­nja u ljud­skim od­no­si­ma, način i cilj vo­đe­nja ne­ri­jet­ko od­re­đu­ju kva­li­te­tu me­đu­ljud­skih od­no­sa u us­ta­no­va­ma i za­jed­ni­ci. Spo­zna­je o vo­đe­nju i me­nadž­men­tu re­la­tiv­no su se rano po­če­le pri­mje­nji­va­ti u škol­skom su­sta­vu, a u no­vi­je vri­je­me i u pre­dš­kol­skim us­ta­no­va­ma. Briga za ljude, po­sve­će­nost tim­skom radu i po­di­je­lje­no vo­đe­nje ne­zao­bi­la­zne su ka­rak­te­ri­sti­ke su­vre­me­nog vo­đe­nja pre­dš­kol­skih us­ta­no­va, koje za­po­či­nje „odo­zdo prema gore”, od dje­te­ta kao vođe te od uva­ža­va­nja dje­čjih po­tre­ba i in­te­re­sa. U pri­ruč­ni­ku se prvi put u nas na ra­zum­ljiv i pri­stu­pa­čan način iz­la­žu spo­zna­je o spe­ci­fič­nom i di­na­mič­nom vo­đe­nju u pre­dš­kol­skim i škol­skim us­ta­no­va­ma.


cijena (PDV uračunat):
20.90 € (~ 157.50 kn)

KUPI