pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-429-3
 
broj stranica:
208
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2013.
 

 

Ljerka Marić – Ljiljana Goran

Zapjevajmo radosno

Metodički priručnik za odgojitelje, studente i roditelje


Za­pje­vaj­mo ra­do­sno me­to­di­čki je pri­ruč­nik sa zbir­kom dje­čjih pje­sa­ma i igara za djecu rane i pre­dš­kol­ske dobi. St­ra­ni­ce knji­ge ob­ra­ća­ju se sva­ko­me tko se bavi od­go­jem djece te dobi i želi im po­da­ri­ti ra­dost. To mogu biti svi oni koji or­ga­ni­zi­ra­ju, pri­pre­ma­ju, iz­vo­de, una­pre­đu­ju i vred­nu­ju od­goj­no-ob­ra­zov­ni pro­ces u us­ta­no­va­ma ranog i pre­dš­kol­skog od­go­ja, od­go­ji­te­lji u dje­čjim ja­sli­ca­ma i vr­ti­ći­ma, od­go­ji­te­lji-vo­di­te­lji spe­ci­ja­li­zi­ra­nih škol­skih pro­gra­ma, od­go­ji­te­lji-vo­di­te­lji pre­dš­ko­le, od­go­ji­te­lji u do­mo­vi­ma za djecu, uči­te­lji po­čet­nih raz­re­da os­nov­ne škole kao i ro­di­te­lji koji se žele slu­ži­ti sa­vje­ti­ma i not­nim za­pi­si­ma iz knji­ge. Pri­ruč­ni­kom se mogu ko­ri­sti­ti i stu­den­ti ranog pre­dš­kol­skog od­go­ja ti­je­kom svog me­to­dič­kog ob­ra­zo­va­nja i prak­tič­nog rada. Pri­ruč­nik sa­dr­ža­va naj­jed­no­stav­ni­je ob­li­ke igara za djecu: cup­ka­li­ce, tap­ša­li­ce i druge za­bav­lja­li­ce, ali i one ri­tam­ski i me­lo­dij­ski bo­ga­ti­je kao i bro­ja­li­ce.


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI