pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo


 
ISBN:
953-212-086-6
 
broj stranica:
124
 
format:
140 × 220 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Iva Gruić

Prolaz u zamišljeni svijet

Procesna drama ili drama u nastajanju


Riječ je o pri­ruč­ni­ku za od­go­ji­te­lje, uči­te­lje, na­stav­ni­ke i sve one koji se bave dram­skim radom s dje­com i mla­di­ma.

“Knji­ga je zao­kru­že­na cje­li­na u kojoj se prak­tič­ni pri­mje­ri is­pre­ple­ću s de­talj­nom teo­rij­skom os­no­vom i na taj način ona či­ta­te­lja in­for­mi­ra, pou­ča­va i os­po­sob­lja­va za pro­vo­đe­nje pro­ce­sne drame. To je de­talj­no raz­ra­đen pri­stup dram­skom radu koji može os­ta­ti zat­vo­ren unu­tar grupe, koji je za­nim­ljiv i kao neuo­bi­ča­je­ni pri­stup raz­no­li­kim sa­dr­ža­ji­ma, ali je i in­spi­ra­ti­van u, kao što sama au­to­ri­ca kaže, tra­ga­nju za do­živ­lja­jem i iz­ri­ča­jem putem dram­ske forme.” (iz re­cen­zi­je mr. sc. V. Ve­li­čki)


cijena (PDV uračunat):
16.72 € (~ 126.00 kn)

KUPI