pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-439-2
 
broj stranica:
300
 
format:
200 × 270 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2014.
 

 

Mirjana Milanović

Pomozimo im rasti


Ute­me­lje­nom na ja­snoj teo­rij­skoj po­dlo­zi naj­va­žni­jih spo­zna­ja su­vre­me­ne raz­voj­ne psi­ho­lo­gi­je, u ovom pri­ruč­ni­ku prak­ti­ča­ri s du­go­go­di­šnjim rad­nim is­ku­stvom u radu s dje­com u dje­čjem vr­ti­ću daju niz kon­kret­nih uputa i pri­je­dlo­ga o na­či­ni­ma una­pre­đi­va­nja par­t­ner­skog od­no­sa ro­di­te­lja i od­go­ji­te­lja.

Ter­mi­no­lo­gi­ja je pri­la­go­đe­na ko­ri­sni­ci­ma, a to su pr­ven­st­ve­no od­go­ji­te­lji i struč­ni su­rad­ni­ci u pre­dš­kol­skim us­ta­no­va­ma, stu­den­ti stu­di­ja pre­dš­kol­skog od­go­ja i na­stav­nič­kih fa­kul­te­ta ali i ro­di­te­lji.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI