arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
drugo revidirano
izdanje
 
ISBN:
978-953-212-364-7
 
broj stranica:
192
 
format:
205 × 295 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
669386

 

Marta Sulyok-Selimbegović

Čelične konstrukcije u arhitekturi


Au­to­ri­ca su­stav­no iz­la­že pro­ble­ma­ti­ku če­lič­nih kon­s­truk­ci­ja iz as­pek­ta ar­hi­tek­ton­skog pro­jek­ti­ra­nja. Uoč­ljiv je nov pri­stup pro­ble­mu si­gur­no­sti no­si­vih kon­s­truk­ci­ja. Na­ziv­lje i teh­ni­čke je­di­ni­ce pot­pu­no su us­kla­đe­ni sa su­vre­me­nim eu­rop­skim nor­ma­ma. Knji­ga je na­mi­je­nje­na stu­den­ti­ma ar­hi­tek­tu­re, ali će sva­ka­ko dobro doći i struč­nja­ci­ma u prak­si koji se bave pro­jek­ti­ra­njem ob­je­ka­ta s no­si­vom če­lič­nom kon­s­truk­ci­jom.


cijena (PDV uračunat):
24.39 €

KUPI