arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
953-212-216-8
 
broj stranica:
232
 
format:
205 × 295 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2006.
 

 

Dieter Prinz

Urbanizam 1.

Urbanističko planiranje


Autor ovoga po­zna­tog udž­be­ni­ka je pro­fe­sor ur­ba­ni­zma na Fac­h­hoc­h­sc­hu­le u Kölnu. Dvo­sve­šča­no djelo po­sre­du­je os­no­ve ur­ba­ni­stič­kih na­cr­ta od snim­ke po­sto­je­ćeg sta­nja preko me­to­dič­kih po­stu­pa­ka iz­ra­de idej­nih rje­še­nja, fun­k­cio­nal­nih po­dru­čja pla­ni­ra­nja do ob­li­ko­va­nja. Sadr-žaj je ok­re­nut prak­si i zah­va­lju­ju­ći ilu­s­tra­ci­ja­ma s krat­kim tek­stom lako ra­zum­ljiv i pre­gle­dan.

Ur­ba­ni­sti­čko pla­ni­ra­nje, 1. sve­zak, usre-do­to­ču­je se na me­to­di­čki raz­voj ur­ba­ni­stič­kih na­cr­ta od snim­ke po­sto­je­će­ga sta­nja do idej­nih na­cr­ta, na ob­ja­šnje­nje fun­k­cio­nal­nog as­pek­ta pla-nova i mo­gu­ćih og­ra­ni­če­nja rje­še­nja de­ta­lja.

Pri­je­vod: Anika Re­še­tar
St­ruč­na re­dak­ci­ja: prof. dr. Sre­čko Pegan


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI