arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade

ISBN:
978-953-212-419-4
 
broj stranica:
96
 
format:
210 × 295 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2011.
 

 

Ljerka Biondić

Uvod u projektiranje stambenih zgrada


Da bi sta­no­va­nje zai­sta omo­gu­ći­lo čo­vje­ku po­tre­ban odmor i mir, su­vre­me­na ar­hi­tek­tu­ra i teh­ni­ka, kao plo­do­vi ci­vi­li­za­ci­je i kul­tu­re na­še­ga doba, tre­ba­ju stanu osi­gu­ra­ti što veći kom­for i udob­nost. Uvod u pro­jek­ti­ra­nje stam­be­nih zg­ra­da vri­jed­no je iz­da­nje i dugo oče­ki­va­ni udž­be­nik iz pera prof. dr. Ljer­ke Bion­dić, koja na za­gre­bač­kom Ar­hi­tek­ton­skom fa­kul­te­tu pre­da­je is­toi­me­ni pre­dmet. Oko­sni­cu knji­ge čini pr­ven­st­ve­no građa ar­hiv­skog ma­te­ri­ja­la Ka­bi­ne­ta za sta­no­va­nje, Ar­hi­tek­ton­skog fa­kul­te­ta, Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu.

Ar­hi­tekt sa stva­ra­lač­kim spo­sob­no­sti­ma je is­tra­ži­vač, koji uvi­jek iz­no­va stoji pred novim pro­ble­mi­ma za koje nema go­to­vih uzora, jer je svaki za­da­tak po­se­ban...


cijena (PDV uračunat):
18.12 €

KUPI