arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
953-6168-68-5
 
broj stranica:
296
 
format:
140 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Werner Müller – Gunther Vogel

Atlas arhitekture I.


Po­zna­ti dtv-ov Atlas ar­hi­tek­tu­re po­jav­lju­je se prvi put u hr­vat­sko­me iz­da­nju, koje je pri­re­đe­no prema 11. izd. Iz 1997. (I.), od­no­sno 10. izd. Iz 1997. (II.), u iz­da­nju Deut­sc­her Ta­sc­hen­buch Ver­la­ga iz Mün­c­he­na.

Atlas ar­hi­tek­tu­re uvodi či­ta­te­lja u sa­dr­žaj i po­vi­jest gra­di­telj­stva, pri­stu­pa­ju­ći mu sa sta­ja­li­šta po­vi­je­sti umjet­no­sti. Prvi dio obuh­va­ća po­vi­jest gra­di­telj­stva od Me­zo­po­ta­mi­je do Bi­zan­ta, a drugi od ro­ma­ni­ke do da­na­šnjih dana. Je­din­stvo sli­kov­no­ga ma­te­ri­ja­la i tek­sta čini knji­gu is­tra­ži­vač­kom stu­di­jom, ali i vi­so­ko­škol­skim udž­be­ni­kom te pri­ruč­ni­kom za raz­li­či­te ko­ri­sni­ke.


cijena (PDV uračunat):
33.45 €

KUPI