arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade

ISBN:
978-953-212-413-2
 
broj stranica:
560
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2012.
 
CIP zapis NSK:
804694

 

Feđa Vukić

Teorija i povijest dizajna

Kritička antologija


Ra­spon tek­sto­va u ovoj kri­tič­koj an­to­lo­gi­ji nije samo vre­men­ski nego i te­mat­ski ra­ši­ren, od osam­nae­stog sto­lje­ća i fa­sci­na­ci­je upo­rab­nim u umjet­no­sti sve do su­vre­me­nog in­ter­di­sci­pli­nar­nog pro­pi­ti­va­nja ma­te­ri­jal­no­sti ob­jek­ta. Radi se o pri­je­vo­du oda­bi­ra tek­sto­va po­sve­će­nih mi­šlje­nju o ma­te­ri­jal­nom, upo­rab­nom i li­je­pom u kul­tu­ri pro­jek­ti­ra­nja pre­dme­ta i vi­zual­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja za ma­sov­nu proi­zvod­nju. Tek­sto­vi u an­to­lo­gi­ji slo­že­ni su kro­no­lo­ški osim u ne­ko­li­ko slu­ča­je­va kad se od­re­đe­no raz­dob­lje, od­no­sno - neka teo­rij­ska po­zi­ci­ja - na­sto­ji po­bli­že in­ter­pre­ti­ra­ti nekim hi­sto­rio­graf­skim uvi­dom iz su­vre­me­no­sti. Ci­je­la je an­to­lo­gi­ja po­di­je­lje­na u dva di­je­la koji upu­ću­ju na opći okvir ra­s­pra­ve o di­zaj­nu stav­lje­nom u hi­sto­rio­graf­ski ho­ri­zont: tema di­zaj­na kao (pri­mi­je­nje­ne) umjet­no­sti i tema di­zaj­na kao sa­mo­stal­no me­to­do­lo­ški za­sno­va­ne di­sci­pli­ne.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI