arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
953-212-191-1
 
broj stranica:
136
 
format:
210 × 297 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2005.
 

 

Dražen Juračić

Zdravstvene zgrade


U knji­zi su su­stav­no ob­ra­đe­ni raz­voj i ti­po­lo­gi­ja te pro­jek­tan­t­ski, ur­ba­ni­sti­čki i or­ga­ni­za­cij­ski pa­ra­me­tri pri­mje­nji­vi na ar­hi­tek­tu­ru zd­rav­st­ve­nih zg­ra­da. Djelo je pri­prem­lje­no kao su­vre­me­no kon­ci­pi­ran sveu­či­li­šni udž­be­nik za stu­dij ar­hi­tek­tu­re, a u di­je­lu gra­di­va i za stu­dij me­di­ci­ne.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA