arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
2. dopunjeno
izdanje
 
ISBN:
978-953-212-388-3
 
broj stranica:
640
 
format:
165 × 235 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2010.
 
CIP zapis NSK:
729320

 

Mehmed Čaušević

Dinamika konstrukcija

Potresno inženjerstvo – Aerodinamika – Konstrukcijske euronorme


Nakon što su knji­ge Sta­ti­ka i Sta­bil­nost kon­s­truk­ci­ja – Geo­me­trij­ska ne­li­near­nost, Po­tre­sno in­že­njer­stvo i Di­na­mi­ka kon­s­truk­ci­ja – di­s­kret­ni su­sta­vi nai­šle na dobar pri­jem struč­ne jav­no­sti, u ovoj knji­zi je ob­ra­đe­na di­na­mi­ka kon­s­truk­ci­ja u op­se­gu koji je do­sta­tan za ra­zu­mi­je­va­nje po­tre­snog in­že­njer­stva, ae­ro­di­na­mi­ke za gra­đe­vin­ske kon­s­truk­ci­je te od­red­bi od­go­va­ra­ju­ćih kon­s­truk­cij­skih eu­ro­nor­mi. Po­seb­na po­zor­nost je po­sve­će­na pri­mjed­ba­ma i su­ge­sti­ja­ma koje je autor dobio od pro­jek­ta­na­ta gra­đe­vin­skih kon­s­truk­ci­ja, te je ve­ći­na njih našla mje­sto u ovoj knji­zi.

Knji­ga je na­mi­je­nje­na kako stu­den­ti­ma di­plom­skog stu­di­ja na gra­đe­vin­skim fa­kul­te­ti­ma za ko­le­gi­je Di­na­mi­ka kon­s­truk­ci­ja i Po­tre­sno in­že­njer­stvo, tako i za po­tre­be pro­jek­ta­na­ta kon­s­truk­to­ra u prak­si. Osim toga, di­je­lo­vi knji­ge pri­la­go­đe­ni su gra­di­vu po­sli­je­di­plom­skog dok­tor­skog stu­di­ja na Gra­đe­vin­skom fa­kul­te­tu u Ri­je­ci.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI