arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
978-953-212-239-8
 
broj stranica:
178
 
format:
210 × 297 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
627097

 

Ivo Podhorsky

Nosive konstrukcije II.


Drugi sve­zak je na­sta­vak i cje­lo­vi­to zao­kru­že­nje iz­la­ga­nja op­se­žne ma­te­ri­je no­si­vih struk­tu­ra u ar­hi­tek­tu­ri is­toi­me­nog djela. Nakon te­melj­nih po­glav­lja iz­la­žu se po­je­di­ni di­je­lo­vi kon­s­truk­tiv­nog sk­lo­pa (te­me­lji, strop­ne kon­s­truk­ci­je, stu­bi­šta, krov­ne kon­s­truk­ci­je, ver­ti­kal­ni no­si­vi ele­men-ti...), pri­mje­ri nji­ho­va kon­s­truk­tiv­nog ob­li­ko­va­nja i jed­no­stav­ni na­či­ni di­men­zio­ni­ra­nja i sta­tič­kih pro­vje­ra sta­bil­no­sti zg­ra­da. Uz to, su­stav­no je ob­ra­đe­na te­ma­ti­ka pre­dgo­tov­lje­nih be­ton­skih kon­s­truk­ci­ja, kon­s­truk­ci­ja hala, te me­to­de odr­ža­va­nja i po­ja­ča­va­nja po­sto­je­ćih kon­s­truk­ci­ja. Knji­ga je kao sveu­či­li­šni udž­be­nik za stu­dij ar­hi­tek­tu­re op­rem­lje­na broj­nim edu­ka­tiv­nim ilu­s­tra­ci­ja­ma, cr­te­ži­ma, gra­fi­ka­ma i she­ma­ma.


cijena (PDV uračunat):
24.39 €

KUPI