arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade

ISBN:
953-212-080-7
 
broj stranica:
648
 
format:
210 × 300 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Ernst Neufert

Elementi arhitektonskog projektiranja


Prvo iz­da­nje ove svjet­ski po­zna­te i pri­zna­te knji­ge po­ja­vi­lo se 1936. go­di­ne i otad je do­ži­vje­lo 36 iz­da­nja. Već to go­vo­ri da je riječ o ka­pi­tal­noj knji­zi u po­dru­čju gra­di­telj­stva, bez koje ni danas ne mogu gra­di­te­lji, pro­jek­tan­ti, na­stav­ni­ci gra­đe­vin­skih škola i fa­kul­te­ta te uče­ni­ci i stu­den­ti. To je nei­zo­sta­van pri­ruč­nik sva­ko­ga gra­đe­vin­skog in­že­nje­ra i ar­hi­tek­ta.

Hr­vat­sko iz­da­nje pri­prem­lje­no je prema 36. iz­da­nju, iza­šlom pot­kraj 2000. go­di­ne. U nje­go­voj pri­pre­mi su­dje­lo­va­lo je če­tr­de­se­tak naših znan­st­ve­ni­ka i struč­nja­ka, raz­li­či­tih stru­ka i di­sci­pli­na. Pri­je­lom knji­ge, cr­te­ži, teh­ni­čka i gra­fi­čka rje­še­nja is­to­vjet­ni su iz­vor­ni­ku.

Pri­je­vod: prof. dr. sc. An­dri­ja Pra­ger

St­ruč­na re­dak­ci­ja: prof. dr. sc. Ve­se­lin Si­mo­vić


cijena (PDV uračunat):
69.68 €

KUPI