arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
978-953-212-300-2
 
broj stranica:
136
 
format:
205 × 295 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
669387

 

Marta Sulyok-Selimbegović

Drvene konstrukcije u arhitekturi


Ovaj udž­be­nik za stu­dij ar­hi­tek­tu­re, na­mi­je­njen je izo­bra­zbi ar­hi­te­ka­ta u po­dru­čju kon­s­truk­cij­skog kon­ci­pi­ra­nja i di­zaj­ni­ra­nja ob­je­ka­ta, ko­ji­ma je os­nov­na no­si­va kon­s­truk­ci­ja dr­ve­na. Ob­li­kov­no i fun­k­cio­nal­no ob­ra­đu­ju se su­sta­vi dr­ve­nih kon­s­truk­ci­ja u zg­ra­da­ma raz­li­či­tih ra­spo­na i di­men­zi­ja, te nji­ho­vo me­ha­ni­čko po­na­ša­nje s pro­ra­ču­nom i di­men­zio­ni­ra­njem kon­s­truk­ci­ja. Pro­ra­čun­ski po­stu­pak te­me­lji se na Eu­ro­co­de 5.


cijena (PDV uračunat):
24.39 €

KUPI