arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
2. dopunjeno izdanje
 
ISBN:
978-953-212-341-8
 
broj stranica:
190
 
format:
210 × 297 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
659639

 

Ivo Podhorsky

Nosive konstrukcije I.


Autor je su­klad­no novim nor­ma­ma i stan­dar­di­ma Eu­rop­ske unije iz­mi­je­nio i do­pu­nio udž­be­nik iz 2003. Udž­be­nik, na­mi­je­njen po­naj­pri­je stu­den­ti­ma ar­hi­tek­tu­re, sa­dr­ži os­nov­ne ele­men­te kon­s­truk­cij­skih su­sta­va te broj­ne pri­mje­re iz­ve­de­nih ob­je­ka­ta kako bi se po­ka­zao širok spek­tar nji­ho­ve pri­mje­ne. Prvi dio knji­ge pri­ka­zu­je su­vre­me­ne po­gle­de na kon­s­truk­ci­je op­će­ni­to, a na­po­se na ar­mi­ra­ne be­ton­ske ele­men­te te pre­gled os­nov­nih teh­nič­kih pro­pi­sa. U dru­gom di­je­lu pri­ka­za­ni su kon­s­truk­cij­ski su­sta­vi, od jed­no­stav­nih ploča, greda i ok­vi­ra do rav­nin­skih i pro­stor­nih re­šet­ki.

Dr. sc. Ivo Pod­hor­sky je re­do­vi­ti pro­fe­sor Ar­hi­tek­ton­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu.


cijena (PDV uračunat):
24.39 €

KUPI