arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade

ISBN:
978-953-212-436-1
 
broj stranica:
352
 
format:
210 × 297 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2013.
 

 

Mehmed Čaušević – Mladen Bulić

Stabilnost konstrukcija


Naj­no­vi­ji udž­be­nik prof. dr. sc. Meh­me­da Čau­še­vi­ća, jed­nog od naših naj­po­zna­ti­jih struč­nja­ka za sta­ti­ku i sta­bil­nost kon­s­truk­ci­ja s Gra­đe­vin­skog fa­kul­te­ta Sveu­či­li­šta u Ri­je­ci, u suau­tor­stvu s doc. dr. sc. Mla­de­nom Bu­li­ćem s istog fa­kul­te­ta, kroz dva­naest po­glav­lja iz­la­že gra­di­vo o sta­bil­no­sti li­nij­skih ele­me­na­ta, te obuh­va­ća fe­no­men iz­bo­či­va­nja plo­šnih no­sa­ča. Pri­mje­na gra­di­va iz­lo­že­nog u po­je­di­nom po­glav­lju po­pra­će­na je adek­vat­nim nu­me­rič­kim pri­mje­ri­ma. Za prak­ti­čan iz­ra­čun sta­ti­ke i sta­bil­no­sti su­sta­va pra­vih šta­po­va dane su na kraju knji­ge i od­go­va­ra­ju­će ta­bli­ce.

Sa­dr­žaj knji­ge po­di­je­ljen je u tri di­je­la. U I. di­je­lu iz­ve­de­ne su jed­nadž­be sta­ti­ke kon­s­truk­ci­ja prema teo­ri­ji 2. reda što je bilo po­dlo­gom da se u II. di­je­lu knji­ge pro­blem sta­bil­no­sti kon­s­truk­ci­ja tre­ti­ra kao ho­mo­ge­ni pro­blem sta­ti­ke kon­s­truk­ci­ja po teo­ri­ji 2. reda.

U III. di­je­lu ob­ja­šnje­ni su poj­mo­vi i pri­mje­ri teo­ri­je sta­bil­no­sti koji su za­stup­lje­ni kao te­melj­ni poj­mo­vi i po­ja­ve u če­lič­nim kon­s­truk­ci­ja­ma, a ko­ri­ste se u kon­s­truk­cij­skim eu­ro­nor­ma­ma za če­lič­ne kon­s­truk­ci­je.

Stu­den­ti di­plom­skog stu­di­ja sa­vla­dav­ši gra­di­vo iz­lo­že­no u ovoj knji­zi, st­je­ču kom­pe­ten­ci­je ra­zu­mi­je­va­nja svih poj­mo­va iz sta­bil­no­sti kon­s­truk­ci­ja i iz iz­ra­ču­na kon­s­truk­ci­ja po teo­ri­ji 2. reda, koji se spo­mi­nju u kon­s­truk­cij­skim eu­ro­nor­ma­ma.

Iako je gra­di­vo u knji­zi iz­lo­že­no na kla­si­čan način, knji­ga ta­ko­đer može ko­ri­sno po­slu­ži­ti i u prak­si in­že­nje­ri­ma kon­s­truk­to­ri­ma koji se služe kom­pju­to­rom i go­to­vim pro­gram­skim pa­ke­ti­ma u ko­ji­ma se nudi i iz­ra­čun po teo­ri­ji 2. reda.


cijena (PDV uračunat):
29.27 €

KUPI