arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade

ISBN:
978-953-212-425-5
 
broj stranica:
240
 
format:
210 × 297 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2012.
 

 

Neda Borić

English for Architecture and Urban Planning


In­te­gral­ni dio pro­ce­sa ob­ra­zo­va­nja mla­dih struč­nja­ka danas čini i nji­ho­vo os­po­sob­lja­va­nje za us­me­nu i pi­sme­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju na stra­nom je­zi­ku za po­tre­be stru­ke. Kon­cep­ci­ja udž­be­ni­ka ute­me­lje­na je na ana­li­zi po­tre­ba stu­de­na­ta ar­hi­tek­tu­re ti­je­kom nji­ho­vog stu­di­ja te po­tre­ba koje će proi­zi­ći iz nji­ho­ve bu­du­će pro­fe­sio­nal­ne dje­lat­no­sti, ali i sve većih zah­tje­va s ko­ji­ma će kao mladi struč­nja­ci biti suo­če­ni u kon­tek­stu eu­rop­skih glo­ba­li­za­cij­skih pro­ce­sa i tr­ži­šta rada. Stoga je os­nov­ni cilj ovog na­stav­nog ma­te­ri­ja­la raz­vi­ti up­ra­vo one as­pek­te je­zič­ne kom­pe­ten­ci­je u en­gle­skom je­zi­ku stru­ke koji će stu­den­ti­ma po­mo­ći da za­do­vo­lje po­tre­be aka­dem­ske nao­bra­zbe, a kao bu­du­ćim struč­nja­ci­ma olak­ša­ti ne samo uk­lju­či­va­nje u me­đu­na­rod­ne struč­ne i znan­st­ve­ne to­ko­ve već i sna­la­že­nje u struč­noj i po­slov­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji i tr­ži­štu rada.


cijena (PDV uračunat):
24.39 €

KUPI