arheologija

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade


 
ISBN:
953-212-284-2
 
broj stranica:
248
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2006.
 

 

Gjuro Szabo

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji


Knji­ga je prvi put ob­jav­lje­na 1920. i naj­va­žni­je je djelo hr­vat­ske bur­go­lo­gi­je. U prvom di­je­lu knji­ge Szabo opi­su­je sred­njo­vje­kov­ne gra­do­ve, način ži­vo­ta u njima, nji­ho­vu op­rem­lje­nost i pro­stor­ne uv­je­te.

U dru­gom di­je­lu pri­ka­zu­je po­je­di­ne gra­do­ve prema re­gi­ja­ma, na­sto­je­ći in­ter­pre­ti­ra­ti or­ga­ni­za­ci­ju grad­sko­ga sk­lo­pa, nje­go­vu ob­ram­be­nu lo­gi­ku, gra­đev­ni raz­voj te po­seb­no­sti po­je­di­no­ga grada. Knji­ga je obo­ga­će­na broj­nim sli­kov­nim ma­te­ri­ja­li­ma: tlo­cr­ti­ma, ski­ca­ma, snim­ka­ma koji imaju ve­li­ku ana­li­ti­čku vri­jed­nost.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI