politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa

ISBN:
953-212-118-8
 
broj stranica:
632
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Duško Vrban

Država i pravo


Udž­be­nik obuh­va­ća sva ključ­na pi­ta­nja iz po­dru­čja opće teo­ri­je dr­ža­ve i prava. U prvom di­je­lu ob­ra­đe­ni su te­melj­ni poj­mo­vi dr­ža­ve i de­mo­krat­ska us­tav­na dr­ža­va, a drugi sa­dr­ži uvod u pravo, si­ste­ma­ti­za­ci­ju prava i prav­nu teh­ni­ku i teo­ri­je prava. Autor afir­mi­ra raz­voj dr­ža­ve i prava u kon­tek­stu dru­št­ve­nog i kul­tur­nog raz­vo­ja. Pored prav­no-dog­mat­skog pri­stu­pa, autor ko­ri­sti i po­li­to­lo­ški i so­cio­lo­ški pri­stup. Vri­je­dan do­pri­nos ovoga rada je pre­gled­no iz­la­ga­nje naj­no­vi­jih do­stig­nu­ća prav­ne zna­no­sti kao što su her­me­neu­ti­ka, to­pi­ka, teo­ri­ja ar­gu­men­ta­ci­je i si­stem­ska teo­ri­ja. Po­seb­na je vri­jed­nost udž­be­ni­ka ja­sno­ća iz­la­ga­nja i pre­gled­nost tek­sta.

Autor je pre­da­vač Teo­ri­je dr­ža­ve i prava na Prav­nom fa­kul­te­tu “J. J. St­ro­s­sma­yer” u Osi­je­ku.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA