politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa

ISBN:
953-6168-52-9
 
broj stranica:
220
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

Frane Petrić

Izabrani politički spisi


Izbor po­li­tič­kih spisa iz djela F. Pe­tri­ća obuh­va­ća Sre­tan grad, Della hi­sto­ria dieci dia­log­hi (Deset di­ja­lo­ga o po­vi­je­sti) i Della re­to­ri­ca dieci dia­log­hi (Deset di­ja­lo­ga o re­to­ri­ci) te prvi put na hr­vat­ski pre­ve­de­ne di­je­lo­ve spisa Pa­ral­le­li mi­li­ta­ri di Fran­ce­sco Pa­tri­zi. Pe­trić je fi­lo­zof i po­li­hi­stor, re­ne­san­sni hu­ma­nist, ori­jen­ti­ran na mnoga po­dru­čja zna­nja. Au­to­ri­ca uvod­ne stu­di­je o Pe­tri­će­vu ži­vo­tu, djelu i po­li­tič­kim ide­ja­ma je prof. dr. sc. Ljer­ka Sc­hif­fler. Knji­ga sa­dr­ži i ko­men­tar, bi­blio­gra­fi­ju djela F. Pe­tri­ća i ra­do­ve o njemu i nje­go­vu djelu te ka­za­la.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI