politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa

ISBN:
953-6168-71-5
 
broj stranica:
364
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Svetozar Pribićević

Izabrani politički spisi


Prof. dr. sc. Hr­vo­je Mat­ko­vić sa­či­nio je izbor po­li­tič­kih spisa S. Pri­bi­će­vi­ća u čijem su sre­di­štu ideo­lo­gi­ja ju­go­sla­ven­stva i hr­vat­sko-srp­ski od­no­si. Uo­ča­va­ju se dva raz­dob­lja Pri­bi­će­vi­će­ve misli i po­li­tič­kog dje­lo­va­nja – uni­ta­ri­sti­čko i fe­de­ra­li­sti­čko. Kao vo­de­ći po­li­ti­čar Srba u Hr­vat­skoj svoga doba Pri­bi­će­vić je bitno od­re­dio nji­hov odnos prema Hr­va­ti­ma, hr­vat­skom pi­ta­nju i Ju­go­sla­vi­ji.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI