politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa


 
ISBN:
953-212-269-9
 
broj stranica:
654
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2006.
 

 

Berislav Pavišić

Kazneno pravo Vijeća Europe


Znan­st­ve­na mo­no­gra­fi­ja i pri­ruč­nik za pri­mje­nu ka­zne­no­prav­nih iz­vo­ra Vi­je­ća Eu­ro­pe, prvo je djelo u hr­vat­skoj prav­noj li­te­ra­tu­ri u ko­je­mu su sa­bra­ni te su­stav­no i znan­st­ve­nim me­to­da­ma ob­ra­đe­ni svi danas vri­je­de­ći iz­vo­ri eu­rop­sko­ga ka­zne­nog prava: ma­te­ri­jal­no­ga, po­stu­pov­nog i iz­vr­šnog.

Knji­ga je po­di­je­lje­na u tri di­je­la. U prvom su opća iz­la­ga­nja o (ugo­vor­nim) iz­vo­ri­ma ka­zne­nog prava Vi­je­ća Eu­ro­pe kao cje­li­ne re­gio­nal­no­ga me­đu­na­rod­nog prava. Drugi dio je po­sve­ćen Kon­ven­ci­ji za za­šti­tu ljud­skih prava i te­melj­nih slo­bo­da, a treći sa­dr­ža­va ugo­vo­re ka­zne­nog prava VE raz­vr­sta­ne prema naj­va­žni­jim po­dru­čji­ma, s po­prat­nim tek­sto­vi­ma.

Sa­dr­ži 67 iz­vo­ra Vi­je­ća Eu­ro­pe (kon­ven­ci­je, spo­ra­zu­mi i pro­to­ko­li), 61 re­zo­lu­ci­ja i pre­po­ru­ka Od­bo­ra mi­ni­sta­ra VE o pi­ta­nji­ma ka­zne­nog prava; 33 raz­li­či­ta iz­vo­ra hr­vat­skog prava; 513 od­lu­ka Eu­rop­skog suda za ljud­ska prava ci­ti­ra­nih u tek­stu; 59 va­žni­jih iz­vo­ra ka­zne­nog prava UN-a; 87 dvo­s­tra­nih ugo­vo­ra o me­đu­na­rod­noj ka­zne­no­prav­noj su­rad­nji 38 ze­ma­lja te op­se­žna bi­blio­gra­fi­ja s dje­li­ma do­ma­ćih i stra­nih au­to­ra.


cijena (PDV uračunat):
41.81 €

KUPI