politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa


 
treće izdanje
 
ISBN:
953-212-288-5
 
broj stranica:
728
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Berislav Pavišić – Duško Modly – Petar Veić

Kriminalistika I.


Riječ je o tre­ćem iz­da­nju pr­vo­ga su­stav­nog udž­be­ni­ka kri­mi­na­li­sti­ke u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj.

U uvod­nom di­je­lu iz­lo­že­no je shva­ća­nje pojma kri­mi­na­li­sti­ka, nje­zin po­vi­je­sni raz­voj, sta­nje u nas i u svi­je­tu, a ob­ja­šnje­ni su i poj­mo­vi teo­rij­ske kri­mi­na­li­sti­ke.

Sre­di­šnji i naj­ve­ći pro­stor zau­zi­ma kri­mi­na­li­sti­čka tak­ti­ka, dio u kojem su iz­lo­že­ne tak­ti­ke iz­vo­đe­nja iz­vid­nih i po­stu­pov­nih rad­nji. U tom su di­je­lu au­to­ri na­sto­ja­li na jed­nom mje­stu ob­je­di­ni­ti heu­ri­sti­čke i si­lo­gi­sti­čke zna­čaj­ke kri­mi­na­li­sti­ke koje su od iz­nim­ne va­žno­sti za po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke, ali i za dr­žav­ne od­vjet­ni­ke, suce i od­vjet­ni­ke. U tre­ćem su di­je­lu (Kri­mi­na­li­sti­čka teh­ni­ka) pri­ka­za­na naj­va­žni­ja teh­ni­čka sred­stva i me­to­de koje se ko­ri­ste u nas i u svi­je­tu u ra­s­vjet­lja­va­nju ka­zne­nih djela i ot­kri­va­nju po­či­ni­te­lja.

Uz au­to­re, du­go­go­di­šnje prak­ti­ča­re i teo­re­ti­ča­re, u pi­sa­nju udž­be­ni­ka su­dje­lo­vao je i dva­de­set jedan su­rad­nik koji je, svaki u svo­jem po­dru­čju, do­ka­za­ni prak­ti­čar.


cijena (PDV uračunat):
39.02 €

KUPI