politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa

ISBN:
953-6168-75-8
 
broj stranica:
236
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

Ivan Polikarp Severitan

Monoregija


Djelo Mo­no­re­giae ex qua co­njic­tur to­tius hu­ma­nae vitae modus, što ga je Se­ve­ri­tan na­pi­sao 1522., sma­tra se prvim po­li­to­lo­škim dje­lom u Hr­va­ta. U njemu taj ši­ben­ski do­mi­ni­ka­nac i teo­log, hu­ma­nist, fi­lo­zof i pje­snik, autor broj­nih knji­žev­nih djela, ra­s­prav­lja o osobi vla­da­ra, o ure­đe­nju dr­ža­ve, grada, dru­št­ve­nom i obi­telj­skom ži­vo­tu te o po­na­ša­nju vla­da­ra u ratu i miru. Autor uvod­ne stu­di­je o Se­ve­ri­ta­no­vu ži­vo­tu, djelu i po­li­tič­kim ide­ja­ma je dr. sc. St­je­pan Kra­sić. Knji­ga sa­dr­ži i ko­men­tar te bi­blio­gra­fi­ju i ka­za­lo.


cijena (PDV uračunat):
38.32 €

KUPI