politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa


 
ISBN:
953-212-031-9
 
broj stranica:
314
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2000.
 

 

Frano Supilo

Izabrani politički spisi


Pri­re­đi­vač aka­de­mik I. Pe­tri­no­vić, po­ka­zu­ju Su­pi­la kao jed­no­ga od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­ti­ča­ra i po­li­tič­kih mi­sli­la­ca 20. sto­lje­ća. Uvr­šte­ni su ra­do­vi iz Cr­ve­ne Hr­vat­ske (1891.–1900.), No­vo­ga lista, Ri­ječ­ko­ga no­vo­ga lista; iz Po­li­tič­kih spisa (pri­re­dio D. Šepić, 1970.), Po­li­ti­ke u Hr­vat­skoj i dr. Pe­tri­no­vić daje novi uvid i oc­je­ne Su­pi­lo­va opusa.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI