politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa

ISBN:
953-6168-84-7
 
broj stranica:
360
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Mihovil Pavlinović

Izabrani politički spisi


Izbor spisa M. Pa­vli­no­vi­ća, su­dio­ni­ka na­rod­no­ga pre­po­ro­da u Dal­ma­ci­ji, obuh­va­ća naj­va­žni­je po­li­ti­čke ra­s­pra­ve, član­ke i go­vo­re ob­jav­lje­ne u knji­zi Hr­vat­ski raz­go­vo­ri te nekim pu­bli­ka­ci­ja­ma. Ideji i prak­si dal­ma­tin­skog au­to­no­ma­št­va on je su­prot­sta­vio kon­cep­ci­ju ju­go­sla­ven­ske, a zatim hr­vat­ske na­cio­nal­ne in­te­gra­ci­je. Ideja sa­mo­stal­ne hr­vat­ske dr­ža­ve kod njega po­stup­no zau­zi­ma sre­di­šnje mje­sto. Autor uvod­ne stu­di­je o Pa­vli­no­vi­će­vim po­li­tič­kim po­gle­di­ma i pro­gra­mi­ma je aka­de­mik Nikša Stan­čić. Knji­ga sa­dr­ži ko­men­tar, bi­blio­gra­fi­ju i ka­za­lo.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI