politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa


 
2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
 
ISBN:
953-212-287-7
 
broj stranica:
1008
 
format:
125 × 195 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2006.
 

 

Berislav Pavišić – Petar Veić

Kazneni zakoni

Ročišni priručnik


Ovaj ro­či­šni pri­ruč­nik pre­ds­tav­lja cje­lo­vit, pre­ci­zan i ak­tua­lan pre­gled svih ka­zne­nih za­ko­na u nas. Obuh­va­će­ni su slje­de­ći za­kon­ski tek­sto­vi prema sta­nju na dan 1. srp­nja 2006.:

Ka­zne­ni zakon; Po­seb­no ka­zne­no za­ko­no­dav­stvo; Zakon o ka­zne­nom po­stup­ku; Zakon o su­do­vi­ma za mla­dež; Zakon o od­go­vor­no­sti prav­nih osoba za ka­zne­na djela; Zakon o Uredu za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­li­te­ta; Zakon o me­đu­na­rod­noj prav­noj po­mo­ći u ka­zne­nim stva­ri­ma; Us­tav­ni zakon o su­rad­nji Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske s Me­đu­na­rod­nim ka­zne­nim sudom; Zakon o pri­mje­ni Sta­tu­ta Me­đu­na­rod­nog ka­zne­nog suda i pro­go­na za ka­zne­na djela pro­tiv me­đu­na­rod­nog rat­nog i hu­ma­ni­tar­nog prava; Zakon o me­đu­na­rod­nim re­s­trik­tiv­nim mje­ra­ma; Zakon o iz­vr­ša­va­nju kazne zat­vo­ra; Zakon o iz­vr­ša­va­nju za­štit­nog nad­zo­ra i rada za opće dobro


cijena (PDV uračunat):
41.81 €

KUPI