politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa


 
ISBN:
953-212-228-1
 
broj stranica:
222
 
format:
135 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2005.
 

 

Marinko Ogorec

Vojno-diplomatska praksa


Di­plo­mat­ski pri­ruč­nik koji sa­dr­ži pra­vi­la i prak­su u svezi sa slu­žbom i ži­vo­tom voj­nih iza­sla­ni­ka u ino­zem­stvu. Obuh­va­ća i ko­ri­snu i za­nim­lji­vu građu o me­đu­na­rod­nim vojno-di­plo­mat­skim od­no­si­ma, po­se­bi­ce za struč­nu pri­pre­mu kan­di­da­ta za fun­k­ci­ju voj­nog iza­sla­ni­ka i do­dat­no struč­no usa­vr­ša­va­nje već po­stav­lje­nih voj­nih iza­sla­ni­ka, ali je i iz­vo­ri­šte po­da­ta­ka za druge ak­te­re u me­đu­na­rod­nim vojno-di­plo­mat­skim i di­plo­mat­skim od­no­si­ma. Knji­ga je pi­sa­na pri­ruč­ni­čki, do­brim sti­lom, lako se čita, struk­tu­ra joj je pre­gled­na i lo­gič­na i veoma je prak­tič­na za upo­tre­bu u ži­vot­nim, sva­ki­da­šnjim si­tua­ci­ja­ma. Sam autor, pu­kov­nik HV-a, pro­veo je če­ti­ri go­di­ne u vojno-di­plo­mat­skoj slu­žbi u Ru­si­ji.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI