politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa


 
ISBN:
978-953-212-305-0
 
broj stranica:
390
 
format:
210 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2009.
 
CIP zapis NSK:
695588

 

Rod Hague – Martin Harrop

Komparativna vladavina i politika


Novo, pre­ra­đe­no i ažu­ri­ra­no 6. iz­da­nje naj­cje­nje­ni­jeg eu­rop­skog udž­be­ni­ka za stu­den­te po­li­to­lo­gi­je i srod­nih dru­št­ve­nih zna­no­sti. Zbog pomno struk­tu­ri­ra­ne građe, zor­nih pri­ka­za i broj­nih pri­mje­ra ovo uzor­no pe­da­go­ško štivo već go­di­na­ma ko­ri­ste stu­den­ti i na­stav­ni­ci na­ju­gled­ni­jih sveu­či­li­šta, a svako novo iz­da­nje na­sta­je kao plod su­rad­nje s ko­ri­sni­ci­ma i pra­će­nja ak­tual­nih svjet­skih zbi­va­nja.

Udž­be­nik sa­dr­ži slje­de­ća po­glav­lja: De­mo­kra­ci­ja • Iz­bo­ri, bi­ra­či i javno mni­je­nje • Fe­de­ral­na, uni­tar­na i lo­kal­na vlast • Bi­ro­kra­ci­ja • Po­li­ti­čke stran­ke • In­te­re­sne sku­pi­ne • Po­li­ti­ka i dru­štvo • St­ruk­tu­re vla­da­vi­ne • Po­li­ti­ka i me­to­da.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI