priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića


 
ISBN:
978-953-212-315-9
 
broj stranica:
248
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
636184

 

Nikola Mirošević

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo


Sveu­či­li­šni udž­be­nik na­mi­je­njen prije svega stu­den­ti­ma do­di­plom­ske i po­sli­je­di­plom­ske na­sta­ve na Ag­ro­nom­skom fa­kul­te­tu Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu. St­ruk­tu­rom, obuh­va­tom, na­či­nom iz­la­ga­nja i po­prat­nim li­kov­no-gra­fič­kim ilu­s­tra­ci­ja­ma (više od 250 ori­gi­nal­nih cr­te­ža i fo­to­gra­fi­ja) ona je, me­đu­tim, i vrlo pri­kla­dan pri­ruč­nik za ko­ri­šte­nje u sva­kod­nev­noj prak­si pro­fe­sio­nal­nih in­sti­tu­ci­ja koje se bave ra­sad­ni­čar­stvom, ali i do­bro­do­šao sa­vjet­nik za sve one po­je­din­ce, ama­te­re, ho­bi­sti­čke za­ljub­lje­ni­ke u lozu koji svoje na­sa­de vi­no­gra­da na­sto­je ob­no­vi­ti pre­cjep­lji­va­njem i nje­go­va­ti prema naj­no­vi­jim znan­st­ve­nim sa­zna­nji­ma i struč­nim upu­ta­ma.

Iz­lo­že­ne znan­st­ve­ne spo­zna­je o raz­mno­ža­va­nju loze i lo­znom ra­sad­ni­čar­stvu te raz­ma­tra­nja fi­zio­lo­ških i ana­tom­skih pro­mje­na pri proi­zvod­nji cje­po­va re­zul­tat su mno­gih znan­st­ve­nih is­tra­ži­va­nja u svi­je­tu kao i is­tra­ži­va­nja samog au­to­ra i čine ovo djelo je­din­st­ve­nim u do­ma­ćim, ali i u me­đu­na­rod­nim raz­mje­ri­ma.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI