priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

i tvrdi uvez
 
ISBN:
953-212-121-8
 
broj stranica:
408
 
format:
127 × 217 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Darko Gjurgjan

Moj vrt – moj ponos

Cjelovit vrtlarski priručnik


Riječ je o je­din­st­ve­nom vr­tlar­skom pri­ruč­ni­ku koji nas ri­je­čju i sli­kom vodi kroz os­no­ve vr­tlar­skog umi­je­ća - od pri­prem­nih ra­do­va na zem­lji, preko sad­nje, uz­go­ja i za­šti­te bi­lja­ka, sve do nji­ho­va odr­ža­va­nja. Autor, i sam stra­st­ve­ni vr­tlar, daje pre­gr­št ko­ri­snih sa­vje­ta i uputa kako bi i vaš vrt po­stao ugod­nim mje­stom za dru­že­nje, odmor ili hobi. Knji­ga je bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na, a naj­ve­ća joj je pre­dnost su­stav­na kom­po­zi­ci­ja tek­sta koja omo­gu­ću­je nje­zi­no ko­ri­šte­nje u prak­tič­nom radu.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA