priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
 
i u tvrdim koricama
 
ISBN:
978-953-212-314-2
 
broj stranica:
660
 
format:
127 × 217 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
travnja 2007.
 

 

Željko Poljak

Hrvatske planine

Cjelovit hrvatski planinarski atlas


Riječ je o pla­ni­nar­skom at­la­su s 50 zem­ljo­vi­da i 665 slika u boji. Atlas je na­stao kao plod au­to­ro­va du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­va­nja te rada više od sto­ti­nu su­rad­ni­ka iz ci­je­le zem­lje. Uz opis po­lo­ža­ja, re­lje­fa, klime, flore i faune dan je de­ta­ljan opis pla­ni­nar­skih pu­to­va i po­da­ci o pro­met­nim ve­za­ma. Atlas ot­kri­va iz­nim­ne pri­rod­ne lje­po­te Hr­vat­ske i po­zi­va sva­ko­ga od nas da kre­ne­mo pla­ni­nar­skom sta­zom. Autor knji­ge je dr. Želj­ko Po­ljak, li­ječ­nik, sveu­či­li­šni pro­fe­sor, pisac djela o pla­ni­nar­stvu, čo­vjek koji je prvi is­tak­nuo hr­vat­sku za­sta­vu na Hi­ma­la­ji.

Knji­ga sa­dr­ži 705 fo­to­gra­fi­ja i 50 zem­ljo­vi­da.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA