priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića


 
ISBN:
978-953-212-410-1
 
broj stranica:
260
 
format:
245 × 245 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2010.
 
CIP zapis NSK:
741171

 

grupa autora

Iločki traminac

Princ s Principovca / The Prince of Principovac


Drugu po redu mo­no­gra­fi­ju o po­zna­tim i ču­ve­nim vi­ni­ma Hr­vat­ske – iloč­kom tra­min­cu – djelo je sku­pi­ne au­to­ra, vo­de­ćih do­ma­ćih struč­nja­ka za vi­no­gra­dar­stvo i vi­nar­stvo, te eno­lo­šku i ga­s­tro­nom­sku po­nu­du: Ni­ko­la Mi­ro­še­vić, Mla­den Papak, Mato Ba­to­ro­vić, Vla­di­mir Je­la­ska, Stan­ka Her­ja­vec, Zden­ko Ivan­ko­vić, Ferdo Bašić, St­je­pan Hu­snjak, To­mi­slav Ćosić, Milan Po­ljak, To­mi­slav Ka­ra­ži­ja, Petar Cin­drić, Ju­ri­ca Šu­ću­re­vić, Ve­dra­na Bi­je­lić, Bo­ži­ca Brkan i Jole Bolić.

U knji­zi je na hr­vat­skom i en­gle­skom je­zi­ku pri­ka­za­na po­vi­jest raz­vo­ja vi­no­gra­dar­stva i vi­nar­stva iloč­kog atara, os­nov­ni pri­rod­ni čim­be­ni­ci uz­go­ja loze i proi­zvod­nje gro­žđa i vina, s pri­pa­da­ju­ćim su­sta­vi­ma po­di­za­nja i uz­dr­ža­va­nja vi­no­gra­da. Po­seb­na su po­glav­lja po­sve­će­na ta­mo­šnjim vin­skim ce­sta­ma i pro­mi­šlja­nju ga­s­tro­no­ma o iloč­kom tra­min­cu.

Svoj­stva toga gla­so­vi­tog, mi­ri­snog i opoj­nog 'ru­ko­pi­sa' iloč­kih vi­na­ra, koji je svoje mje­sto našao i na kru­nid­be­no­me stolu en­gle­ske kra­lji­ce Eli­za­be­te II., pri­pi­si­va­na su ut­je­ca­ju Du­na­va i odb­lje­sku s nje­go­ve po­vr­ši­ne, broju sun­ča­nih dana, po­seb­nim stru­ja­nji­ma zraka uz ri­ječ­nu do­li­nu, eks­po­zi­ci­ji, zna­čaj­ka­ma tla... i mno­št­vu dru­gih fak­to­ra ko­ji­ma je svima za­jed­ni­čko da do­vo­de do ploda i, na­po­sljet­ku, vina okus kojeg se ne za­bo­rav­lja jed­nom kada se kuša.

Mo­no­gra­fi­ja je ilu­s­tri­ra­na obi­ljem sli­kov­nog ma­te­ri­ja­la po­zna­tog fo­to­gra­fa Ma­ri­ja Hlače, koji do­ka­zu­je po­vi­je­sni kon­ti­nui­tet u vi­no­gra­dar­stvu ovih pro­sto­ra, ali i fo­to­graf­ski pre­ci­zno bi­lje­ži sa­da­šnje sta­nje iloč­ko­ga vi­no­gra­dar­skog kra­jo­bra­za u svoj nje­go­voj ne­nad­ma­šnoj pri­vlač­no­sti.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI