priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

hrvatski, engleski i njemački jezik
 
ISBN:
953-6168-11-1
 
broj stranica:
190
 
format:
170 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1995.
 

 

grupa autora

Cucina Croata


Knji­ga Cu­ci­na Croa­ta (hrv. Hr­vat­ska jela) pri­kaz je hr­vat­sko­ga ga­s­tro­nom­skog iden­ti­te­ta od dav­ni­ne do danas. Riječ je o ku­har­skom pri­ruč­ni­ku koji oda­bi­rom jela hr­vat­skih re­gi­ja pre­do­ču­je hr­vat­sku na­cio­nal­nu ku­hi­nju. Hr­vat­sku ku­hi­nju obi­lje­ža­va nje­zi­na raz­no­li­kost: bo­gat­svo i os­kud­nost krša uz more, div­lji­na gor­sko­ga i pi­to­most pa­non­skog pej­za­ža. Ta zbir­ka re­ce­pa­ta naj­ti­pič­ni­jih hr­vat­skih jela obo­ga­će­na je broj­nim fo­to­gra­fi­ja­ma u boji.


cijena (PDV uračunat):
22.30 €

KUPI