priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića


 
ISBN:
953-6168-21-9
 
broj stranica:
384
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2005.
 

 

Marija Kumičić

Zagrebačka kuharica

Praktični naputak za kuhanje, pečenje i ukuhavanje


Knji­ga je pre­ti­sak Za­gre­ba­čke ku­ha­ri­ce, "sbir­ke naj­bo­ljih pro­pi­sa za do­ma­ći­ce i ku­ha­ri­ce" koju je sa­sta­vi­la hr­vat­ska knji­žev­ni­ca i javna dje­lat­ni­ca Ma­ri­ja Ku­mi­čić davne 1888. go­di­ne, a ti­ska­la Knji­ža­ra Kugli i Deut­sch u Za­gre­bu. Ovo je iz­da­nje fak­si­mil­ni pre­ti­sak dru­go­ga do­pu­nje­nog iz­da­nja iz 1891. Vje­ru­je­mo da ćete prema nje­zi­nim upu­ta­ma rado sp­rav­lja­ti i ku­ša­ti iza­bra­na jela sa stare za­gre­ba­čke tr­pe­ze. A bu­du­ći da sve više spo­zna­je­mo ko­li­ko je za nas da­na­šnje važna "mala po­vi­jest" sva­kod­nev­nog ži­vo­ta, na­da­mo se da ćete pri­tom osje­ti­ti i okus ono­dob­ne kul­tu­re živ­lje­nja.

Bu­du­ći da je naše iz­da­nje pre­ti­ska Za­gre­ba­čke ku­ha­ri­ce iz 1995. već odav­no ne­sta­lo s knji­žar­skih po­li­ca, ovo vri­jed­no djelo hr­vat­ske ga­s­tro­nom­ske ba­šti­ne od­lu­či­li smo po­nov­no ti­ska­ti. Po­nov­lje­nom iz­da­nju do­da­je­mo i malu pomoć či­ta­te­lji­ma, Rječ­nik danas manje po­zna­tih ri­je­či i na­zi­va.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA