fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda

ISBN:
978-953-212-426-2
 
broj stranica:
372
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2014.
 

 

Danica Kuštrak

Morfološka i mikroskopska analiza začina


Mor­fo­lo­škom i mi­kro­skop­skom ana­li­zom pro­vje­ra­va se iden­ti­tet, či­sto­ća i kak­vo­ća za­či­na. Mor­fo­lo­ški pre­gled de­kla­ri­ra­nog za­či­na važan je ne samo za rad na te­re­nu, u uvo­znim lu­ka­ma i ca­ri­nar­ni­ca­ma, nego je po­tre­ban i za rad u kon­trol­nim ana­li­tič­kim la­bo­ra­to­ri­ji­ma. Mor­fo­lo­ška ana­li­za obuh­va­ća is­pi­ti­va­nje iden­ti­te­ta na os­no­vi mor­fo­lo­ških obi­lje­žja, pro­ma­tra­njem vanj­skog iz­gle­da, ob­li­ka i boje za­či­na. Mi­kro­skop­skom se ana­li­zom na mi­kro­skop­skom pre­pa­ra­tu pro­na­la­ze struk­tur­ni de­ta­lji ili sku­pi­ne sta­ni­ca, ti­pič­ni za is­pi­ti­va­ni uzo­rak za­či­na.

Knji­ga je op­rem­lje­na broj­nim ilu­s­tra­ci­ja­ma – re­zul­ta­ti­ma mor­fo­lo­ških i mi­kro­skop­skih ana­li­za kao i vr­hun­skim fo­to­gra­fi­ja­ma za­čin­sko­ga bilja. Au­to­ri­ca je ra­ni­je u istoj na­kla­di ob­ja­vi­la knji­gu Far­ma­kog­no­zi­ja fi­to­far­ma­ci­ja.


cijena (PDV uračunat):
83.62 € (~ 630.00 kn)

KUPI