fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda

ISBN:
978-953-212-469-9
 
broj stranica:
680
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2020.
 

 

Jakov Dulčić – Marcelo Kovačić

Ihtiofauna Jadranskog mora


Mo­no­gra­fi­ja do­no­si pre­gled svih novih vrsta riba u Ja­dran­sko­me moru. Pojam “nove ribe” ne od­no­si se samo na no­vo­pri­do­šle vrste riba već i na sve one vrste čije je pri­su­stvo pot­vr­đe­no tek ne­dav­no, i kao takve se nisu našle u po­sljed­njem slu­žbe­nom po­pi­su ja­dran­skih vrsta. U ovom iz­vor­nom au­tor­skom djelu s ja­snim znan­st­ve­nim do­pri­no­som na po­dru­čju ih­tio­lo­gi­je pre­ds­tav­ljen je de­ta­ljan opis rib­ljih vrsta (mor­fo­lo­gi­ja, bio­me­tri­ja, bio­lo­ško-eko­lo­ške oso­bi­ne, ra­s­pro­s­tra­nje­nost, go­spo­dar­ski zna­čaj, ug­ro­že­nost, za­šti­ta, li­te­ra­tu­ra...) iza čega sli­je­di si­ste­mat­ski popis s klju­čem za od­re­đi­va­nje po­ro­di­ca i vrsta. Djelo je vri­jed­na po­la­zna točka za dalj­nja ih­tio­fau­ni­sti­čka is­tra­ži­va­nja Ja­dran­skog i Sre­do­zem­nog mora.


cijena (PDV uračunat):
44.59 € (~ 336.00 kn)

KUPI