fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda


 
ISBN:
978-953-212-371-5
 
broj stranica:
150
 
format:
165 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2009.
 
CIP zapis NSK:
688092

 

Zoran Herceg

Procesi konzerviranja hrane

Novi postupci


Sveu­či­li­šni udž­be­nik je na­mi­je­njen stu­den­ti­ma pre­ddi­plom­skih, di­plom­skih i po­sli­je­di­plom­skih stu­di­ja iz po­dru­čja pre­hram­be­ne teh­no­lo­gi­je i in­že­njer­stva a po­naj­pri­je stu­den­ti­ma Pre­hram­be­no-bio­teh­no­lo­škog fa­kul­te­ta Sveu­či­li­šta u Za­gre­bu bu­du­ći da je struk­tur­no us­kla­đen s na­stav­nim pro­gra­mom ko­le­gijâ Pro­ce­si kon­zer­vi­ra­nja hrane i Pre­hram­be­no pro­ce­sno in­že­njer­stvo 2. Ima če­ti­ri po­glav­lja (Uvod; Kon­ven­cio­nal­ne me­to­de kon­zer­vi­ra­nja na­mir­ni­ca; Mi­ni­mal­no pro­ce­si­ra­na hrana; Novi po­stup­ci kon­zer­vi­ra­nja hrane). Te­ži­šte udž­be­ni­ka je na novim teh­no­lo­škim po­stup­ci­ma koji tre­ba­ju op­ti­mal­no oču­va­ti nu­tri­tiv­na i or­ga­no­lep­ti­čka svoj­stva hrane kroz što dulji vre­men­ski pe­riod. Knji­ga je pou­zda­ni izvor in­for­ma­ci­ja za struč­nja­ke i in­sti­tu­ci­je u pre­hram­be­noj in­du­s­tri­ji koji su po­sred­no ili ne­po­sred­no ve­za­ni za proi­zvod­nju i pro­me­to­va­nje pre­hram­be­nim proi­zvo­di­ma s na­gla­skom na novim po­stup­ci­ma.

Suau­to­ri­ce: dr. sc. Anet Režek Jam­brak, doc. Dr. sc. Su­za­na Rimac Brn­čić, doc. dr. sc. Greta Kre­šić


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA