fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda


 
ISBN:
953-212-140-4
 
broj stranica:
242
 
format:
200 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Charles Kittel – Walter D. Knight – Malvin A. Ruderman

Mehanika I.


Riječ je o prvom sve­sku naj­po­pu­lar­ni­jeg svjet­skog udž­be­ni­ka opće fi­zi­ke, ob­jav­lje­nom na ame­rič­kom Sveu­či­li­štu u Ber­ke­le­yju. Au­to­ri su iza­bra­li mo­de­ran pri­stup - iz­lo­ži­ti te­melj­ne fi­zi­kal­ne za­ko­ne na način kako se njima služi fi­zi­čar u pro­ce­su is­tra­ži­vač­kog rada. Udž­be­nik je pisan pri­stu­pač­no i jasno te je bo­ga­to ilu­s­tri­ran. Na­mi­je­njen je pr­ven­st­ve­no stu­den­ti­ma pri­ro­do­slov­nih i teh­nič­kih fa­kul­te­ta, ali je vrlo ko­ri­stan i za rad u sred­njim ško­la­ma. Ovo drugo hr­vat­sko iz­da­nje je­zič­no je osu­vre­me­nje­no, a na­ziv­lje i je­di­ni­ce us­kla­đe­ni s pro­pi­si­ma.


cijena (PDV uračunat):
24.39 € (~ 183.75 kn)

KUPI